Privacyverklaring

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om je te informeren over hoe ik met je persoonsgegevens omga.

Rozenkind, gevestigd aan Radstakeweg 15, 7412XR te Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:

Website: www.rozenkind.nl

Adres: Radstakeweg 15, 7412XR Deventer

Telefoon: 06-104 26 301

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Rozenkind verkrijgt de persoonsgegevens van jezelf, bijv. de gegevens die je aan Rozenkind verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan Rozenkind je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Gezinssamenstelling
 • Medische gegevens
 • School
 • Huisarts
 • (Voorafgaande) hulpverleners
 • Inhoud van communicatie

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Rozenkind kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Rozenkind raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Rozenkind zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@rozenkind.nl. Dan verwijdert Rozenkind deze informatie.

DOELEINDEN VERWERKING

Rozenkind verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • het uitvoeren van de overeenkomst
 • het onderhouden van contact
 • een goede en efficiënte dienstverlening
 • het verrichten van administratieve handelingen
 • facturering, waaronder ook begrepen het innen van vorderingen en zo nodig het nemen van incasso maatregelen
 • nakoming van wettelijke verplichtingen
GRONDSLAGEN

Rozenkind verwerkt bepaalde persoonsgegevens om haar dienstverlening uit te kunnen voeren, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

JE DOSSIER

De wet verplicht Rozenkind een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om een goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht Rozenkind de dossiers vijftien jaar te bewaren.

GEHEIMHOUDING

Rozenkind heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat Rozenkind alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of jouw kind spreekt. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet Rozenkind het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoekt Rozenkind als regel eerst contact met je om deze informatieverstrekking met jou te bespreken.

RECHTEN VAN JOU EN JE KIND

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Rozenkind verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEVEILIGING

Rozenkind neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang van je persoonsgegevens, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

BEWAARTERMIJN

Rozenkind bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om te doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Rozenkind zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. Voor meer informatie over Google Analytics kan je deze pagina raadplegen.

INZAGE EN CORRECTIE OF VERWIJDERING

Je hebt het recht om Rozenkind een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kan je Rozenkind verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

CONTACT

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kan je sturen naar: Rozenkind, Radstakeweg 15, 7412 XR Deventer.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Rozenkind, laat dit dan vooral weten via info@rozenkind.nl. Mocht je er met mij niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link.